آیت‌الله سید مرتضی پسندیده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
تیمسار سپهبد نصیری ریاست محترم سازمان امنیت کشور محترما پیرو گزارش قبلی راجع به اوضاع خمین با ایمان و ایقان به... 21 اردیبهشت 1345 83
در سالهای قبل سرگرد فعلی شهربانی که در آن موقع سروان بود بوسیله تحریکات همین برادران خمینی عده به مرکز شکایت نمودند... 21 اردیبهشت 1345 85
موضوع : احداث سینما در خمین 21 اردیبهشت 1345 86
گیرنده: تیمسار ریاست ساواک مدیریت اداره کل سوم فرستنده : ساواک اراک شماره : 174 برابر گزارش شماره 118 /5 ـ 15 /2 /45 شهربانی خمین... 22 اردیبهشت 1345 87
درباره : اهداء قران مجید 27 اردیبهشت 1345 89
موضوع : انتقاد از سینما 29 اردیبهشت 1345 90
موضوع : اظهارات تحریک آمیز واعظین 31 اردیبهشت 1345 91
از : ساواک اراک به : تیمسار ریاست ساواک ـ مدیریت اداره کل سوم شماره : 224 /22 عطف به شماره 3792 /316ـ27 /2 /45 و 3860 /316ـ31 /2 /45 گزارشات... 9 خرداد 1345 92
گزارش درباره : سید مرتضی پسندیده 18 خرداد 1345 93
درباره : سید مرتضی پسندیده عطف به 224 /22ـ9 /3 /45 26 خرداد 1345 95
گزارش درباره : تقاضای تعلیق دفترخانه سید مرتضی پسندیده در خمین 1 تیر 1345 96
درباره : گزارش 18 تیر 1345 97
درباره : سید مرتضی پسندیده فرزند مصطفی سردفتر اسناد رسمی شماره 7 خمین 25 تیر 1345 98
موضوع : فعالیت آقای هندی برادر روح اللّه خمینی عطف : 23222 /316 ـ 26 /3 /45 16 مرداد 1345 101
موضوع : سید مرتضی پسندیده فرزند مصطفی سردفتر اسناد رسمی شماره 7خمین پیرو شماره 149ـ3ـ657ـ25 /4 /45 18 مرداد 1345 102
گزارش 23 مرداد 1345 103
موضوع : سید نورالدین هندی شماره عطف : 23680 /316 ـ 2 /5 /45 7 شهریور 1345 104
موضوع : تشکیل جلسه در منزل سید مرتضی پسندیده (برادر خمینی) پیرو : 539 /22 ـ 21 /6 /45 28 شهریور 1345 105
شماره : 5026 مقام معظم معاونت وزارت دادگستری و سرپرست ثبت کل محترما پیرو 4890ـ23 /6 /45 به عرض عالی می رساند. امروز به موجب... 29 شهریور 1345 106
شماره : 5017 ریاست محترم سازمان امنیت و اطلاعات اراک محترما در سه روز قبل کارکنان این اداره آقایان بهرام ... نژاد، مدیر... 29 شهریور 1345 109
درباره : تحریکات برادران خمینی در شهرستان خمین عطف به 573 /22 ـ 3 /7 /45 10 مهر 1345 112
از : اراک به : مرکز شماره : 629 /22 پیرو : 224 /22 ساواک قم از این ساواک درخواست نموده که از ایاب و ذهاب سید مرتضی پسندیده برادر... 13 مهر 1345 113
به : ساواک اراک از : مرکز شماره : 39567 /316 بازگشت 629 /22 ـ 13 /7 /45 با توجه به سوابق سید مرتضی پسندیده ایجاب می نماید محدودیتهائی به... 14 مهر 1345 114
موضوع : تحریکات برادران خمینی در شهرستان خمین 3 مهر 1345 115
به : 316 از : 21 شماره : 2698 /21 روز عید مبعث آیات قم در منازل خود جلوس داشتند و مردم و طلاب به دیدن آنان می رفتند در منزل خمینی... 22 آبان 1345 117
موضوع : سبحانی شاگرد مغازه ساعت سازی 26 دی 1345 118
از : ساواک قم به : مدیریت کل اداره سوم 316 شماره : 635 /21 عطف به 53891 /316ـ27 /10 /45 در اجرای امر طبق تحقیقاتی1 که به عمل آمد اکثر شهریه... 24 اردیبهشت 1346 119
موضوع : اظهارات آیت الله خوانساری عطف : 635 /21 ـ 24 /2 /46 6 خرداد 1346 122
موضوع : جلسه روضه خوانی منزل خمینی 19 شهریور 1346 123
درباره : جلسه روضه خوانی منزل خمینی عطف : 2272 /21ـ19 /6 /46 5 مهر 1346 125
1
2
3
4
5
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.