مطبوعات عصر پهلوی - روزنامه مرد مبارز به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
مختصری از سوابق آقای خلیل رزم آرا مدیر روزنامه مرد مبارز که سابقا به نام خلیل خیرائی بوده - 1
آقای خلیل اسعد رزم آرا کارمند اداره کل اوقاف 15 مهر 1334 3
ریاست اداره اطلاعات شهربانی 18 مهر 1334 4
آقای خلیل اسعد رزم آرا کارمند اداره کل اوقاف 25 آذر 1335 5
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 29 خرداد 1336 6
دایره جراید 15 تیر 1336 7
وزارت کشور (اداره کل مطبوعات) بازگشت به شماره 101/ط م 2607 ـ 29 /3 /36 - 8
وزارت کشور (اداره کل مطبوعات) بازگشت به شماره 101/ ط م 2607 ـ 29 /3 /36 25 شهریور 1336 9
روزنامه مرد مبارز 27 شهریور 1356 11
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 18 آذر 1336 12
اطلاعیه 5 تیر 1337 13
آقای مدیر محترم مبارز 2 تیر 1337 14
اداره اوقاف (کارگزینی) 14 تیر 1338 17
یادداشت اداری ریاست بخش جراید با ایفاد عین اطلاعیه و نامه پیوست آن خواهشمند است قدغن فرمایند از مدیر روزنامه، مرد... 18 تیر 1337 18
رونوشت نامه شماره 115/ م ـ 12 /4 /38 اداره کل انتشارات و رادیو سازمان اطلاعات و امنیت کشور 12 تیر 1338 19
مدیرکل اداره انتشارات و رادیو بازگشت به شماره 115/ م 12 /4 /38 26 تیر 1338 20
شماره : 857 /3 /1/ ج مدیریت کل اداره سوم با ایفاد 15 برگ صورت جراید منتشره در تهران و خلاصه وضعیت مسؤولین آنها تیمسار ریاست... 3 مهر 1338 21
گزارش 28 مهر 1338 22
روزنامه مرد مبارز افتخار جدید رئیس فرهنگ ملایر 27 آبان 1338 25
موضوع: بولتن خبرهای غیرمنتشره 5 تیر 1339 27
یادداشت اداری 1 مرداد 1339 28
بهره ای که از حزب ملیون1 به من رسید!! «باش مردانه که ناگاه قفائی نخوری واقف کشتی خود باش که پائی نخوری» «وحشی بافقی» - 29
موضوع : آقای خلیل اسعد رزم آرا بازگشت به یادداشت مورخه 1 /5 /39 5 مرداد 1339 33
روزنامه مرد مبارز - 34
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 17 شهریور 1339 35
مدیر روزنامه احضار و تذکر داده شد که با درج مقالاتی رفع محظور نماید 23 /6 /39 ضبط در پرونده به کلیه روزنامه ها دستور داده... 22 شهریور 1339 36
تیمسار معظم ریاست سازمان امنیت و اطلاعات کشور 13 مهر 1339 37
تیمسار معظم ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور 13 مهر 1339 38
گزارش 18 مهر 1339 39
اسعد رزم آرا مدیر روزنامه مرد مبارز 26 مهر 1339 40
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.