چپ در ایران - کادرهای حزب توده به روایت اسناد ساواک - جلد دوم

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
12 دیماه 1330 مامور ویژه گزارش می دهد ساعت 10 صبح امروز کنفرانسی برای شناسایی حلمی دبیر جمعیت هواداران صلح مصر در خانه... 12 دی 1330 5
مامور ویژه گزارش می دهد به طوری که از کارکنان وزارت فرهنگ شنیده شده چندی است دبیران و آموزگاران منتسب به حزب منحله توده... 22 دی 1330 7
س ـ برابر سوابق موجود جنابعالی عضویت کمیته مرکز و مسئولیت کمیته تهران را عهده دار بودید چه می گوئید ج ـ من هیچوقت سمت عضویت... - 8
کیفرخواست - 11
خلاصه سوابق دکتر سادات عقیلی - 16
سازمان اطلاعات و امنیت کشور س. ا. و. ا. ک خلاصه پرونده دکتر احمد عقیلی - 18
ریاست ستاد رکن 2 ارتش 16 فروردین 1335 20
وزارت جنگ درباره : آقای دکتر احمد سادات عقیلی 11 اردیبهشت 1326 22
موضوع : خلاصه پیشینه دکتر احمد سادات عقیلی فرزند هادی شناسنامه شماره 15441 متولد 1290 تهران شغل استاد دانشکده فنی تهران مستخرجه از پرونده کلاسه 28 ـ ع ـ ق بایگانی اداره کل سوم - 23
گزارش - 27
نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران 30 خرداد 1327 33
تقاضای خبرنگاری رهبر - 34
اعضاء شورای متحد مرکزی در سال 30 - 35
بیوگرافی اکبر شاندرمنی - 36
خلاصه پرونده کلاسه 3639 خانمآقا علی اکبر اسم پدر گل محمد شهرت شاندرمنی اسم مستعار...............عضو........شماره شناسنامه........ م... - 37
بیوگرافی علی اکبر شاندرمنی - 38
بیوگرافی علی اکبر شاندرمنی - 39
به : تیمسار ریاست ستاد ارتش رکن دوم بکلی محرمانه مستقیم خیلی فوری طبق اطلاع موثق رسیده آقای علی اکبر شندرمنی [شاندرمنی]... 3 بهمن 1332 40
موضوع : سران حزب توده 14 دی 41
موضوع : توران شاندرمنی 26 اردیبهشت 1338 43
اطلاعات مکتسبه از حسین جزنی درباره : اکبر شاندرمنی - 44
مستخرجه از گزارش خبر شماره 1517 ـ 6 /4 /54 نمایندگی آلمان غربی پاسخ نامه شماره 5275 /331 ـ 14 /9 /53 اصل در کلاسه 92228 بایگانی شود - 45
موضوع : کمیته مرکزی حزب منحله توده 6 آبان 1353 46
گزارش مأمور ویژه حاکیست به قرار اطلاع حاصل وسائل مسافرت مهندس ثروت شرمینی که از طرف سازمان جوانان حزب سابق توده برای... 21 آبان 1328 57
خلاصه سوابق مهندس شرمینی - 58
بیوگرافی مهندس محمد شرمینی - 59
درباره : مهندس نادر شرمینی فرزند محمد کریم 2 بهمن 1335 61
از : اداره ستاد ارتش به : دائره تجسس رکن دوم شماره : 657 بعرض برسد مهندس نادر شرمینی در زندان قزل قلعه اظهارات زیر را... 22 بهمن 1325 62
ریاست اداره کارگزینی وزارت دارائی 22 بهمن 1335 64
موضوع : اخراج از حزب - 65
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.