مطبوعات عصر پهلوی - روزنامه فرمان به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقام معظم فرمانداری نظامی تهران 30 مهر 1334 38
مقام معظم فرمانداری نظامی تهران 2 آبان 1334 42
بیماری ملی ایرانیان یا رشوه 27 خرداد 1334 43
در شماره روز پنجشنبه روزنامه اطلاعات آقای پیراسته نماینده مجلس مصاحبه خود را با روزنامه فرمان تکذیب نمودند.1 با اینکه... 30 دی 1334 46
با کمال احترام به عرض تیمسار معظم می رساند : چاکر برای به عرض رسانیدن رئوس مطالبی که باید در شماره مخصوص که به زبان... 9 بهمن 1334 47
تکذیب خبر آن روزنامه 30 اردیبهشت 1335 50
آقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان 3 آبان 1335 51
گزارش 1 اردیبهشت 1336 52
اداره امور اجتماعی شماره : 73 /14 ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور مقرر فرمایند با توجه به خبر مندرجه در روزنامه شماره... 7 اردیبهشت 1336 55
گزارش 9 اردیبهشت 1336 57
تیمسار سرلشکر بختیار رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور 31 اردیبهشت 1336 58
درباره اظهارات آقای شاهنده به دادستان تهران بازگشت به شماره 157 ـ 31 /2 /1336 6 خرداد 1336 59
جناب سرهنگ کیانی 6 مرداد 1336 60
گزارش 17 شهریور 1336 61
پیرو گزارش تقدیمی مورخه 18 /6 /36 در مورد عضویت آقای شاهنده در نیروی مقاومت ملی با عرض اینکه عباس شاهنده در اغلب دسته جات رفت... 19 شهریور 1336 62
موضوع : مطبوعات 19 آبان 1336 63
به قرار اطلاع آقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان مرتبا با رئیس شهربانی کل کشور تیمسار سرلشکر علوی مقدم1 در تماس است و... 20 آبان 1336 64
عنوان مقاله: باز هم بحرین 4 دی 1336 66
شماره : 238 /2 /1 اخیرا آقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان در چند سفارتخانه عربی تظاهر به این نموده است که وابسته به سازمان... 7 اسفند 1336 69
ریاست دایره جرائد 20 اسفند 1336 71
اطلاعیه 13 اردیبهشت 1337 72
موضوع : فعالیت مطبوعاتی 16 اردیبهشت 1337 73
اطلاعیه 18 خرداد 1337 74
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 14 تیر 1337 75
شماره : 2ـ3ـ1530 بعدازظهر روز مزبور موقعی که افراد احزاب ملیون و مردم در طول خط مسیر منتظر تشریف فرمائی اعلیحضرت همایون... 26 تیر 1337 77
به عرض می رساند : بطوری که استحضار دارند اخیرا بعضی از جراید مرکز از جمله روزنامه فرمان بر سر موضوع عراق و تظاهرات... 23 شهریور 1337 78
موضوع : احزاب ملیون و مردم 26 شهریور 1337 80
ل ـ تهران1 31ـ دکتر ابوالقاسم نجم آبادی ـ خیابان جامی 32ـ محمد تقی اسعد بختیاری ـ خیابان صفی علی شاه 33ـ مسعود فروغی ـ دفتر... 1 مهر 1337 81
موضوع : فعالیت های مطبوعاتی 16 مهر 1337 83
موضوع : مطبوعات 28 مهر 1337 84
1
2
3
4
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.