انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد (جلد دوم)


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
ریاست محترم ارکان حرب کل قشون دام اقباله - 3
متحدالمآل - 4
مقام محترم ریاست جلیله ارکان حرب کل قشون - 5
ریاست جلیله ارکان حرب کل قشون دام اجلاله - 7
ریاست جلیله دایره عملیات و متصدى ارکان حرب کل قشون - 8
ریاست محترم ارکان حرب کل قشون دام اقباله - 9
مقام منیع بندگان حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته - 10
ریاست محترم ارکان حرب کل قشون دام اقباله، محرمانه و شخصا کشف فرمایند - 11
امیر محترم لشکر شمال غرب - 12
جناب مستطاب اجل آقاى امیرافشار دام اقباله - 13
مقام منیع حضرت اشرف آقاى وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته - 14
ایالت آذربایجان، شخصا کشف نمایید. - 15
مقام منیع حضرت اشرف آقاى وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته - 16
ایالت آذربایجان - 17
مقام منیع حضرت اشرف آقاى وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته - 18
ایالت آذربایجان - 19
متصدى محترم ارکان حرب کل قشون - 20
ایالت جلیله آذربایجان - 21
امیر لشکر شمال غرب - 22
وزارت جلیله جنگ - 23
حضور مبارک بندگان حضرت اشرف اعظم آقاى وزیر جنگ و فرمانده کل دامت شوکته - 24
حکومت جلیله خمسه - 25
حکومت جلیله خمسه - 26
خدمت حضرت مستطاب اجل اکرم آقاى سردار اسعدالدوله دام اجلاله - 27
حکومت جلیله خمسه - 28
ایالت آذربایجان - 29
ایالت آذربایجان - 30
متصدى محترم ارکان حرب کل قشون - 31
ایالت جلیله آذربایجان - 32
ارکان حرب محترم کل قشون - 33
1
2
3
...
20
21
22
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.