انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد (جلد اول)


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
تلگراف رمز 919 در موقعى واصل گردید که وقت گذشته، انتخابات ارامنه خاتمه [یافته]، به هیچ وجه ابراز مساعدت و اقداماتى ممکن نبوده؛ امروز آراى جلفا قرائت گردید: - 3
در جواب مرقومه تلگرافى رمز نمره 3378 معروض مى‌دارد : اشخاصى که در اصفهان براى حائز گردیدن اکثریت و منتخب شدن به نمایندگى مشغول اقدامات مى‌باشند، به قرار ذیلند: - 5
یاور فتحعلى خان رئیس گردان کاشان - 6
امیر لشکر جنوب، شخصا کشف نماید. - 7
مقام منیع بندگان حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته - 8
راجع به انتخاب حضرت والا شاهزاده عین‌السلطنه چنانچه خواسته بودید، اینک ایشان شخصا عازم اصفهان مى‌باشند. - 9
نظر به اینکه حضرت والا شاهزاده عین‌السلطنه یکى از طرفداران جدى قشون مى‌باشند - 10
در تعقیب نمره 3056 لازم است که اشخاص ذیل در انتخابات آتیه1 منتخب گردند: - 11
دستخط تلگرافى رمز نمره 570 زیارت [و] دستورات لازمه به کلیه قسمت‌هاى تابعه این لشکر داده شد. - 12
طبق تلگراف واصله از یاور ناصر قلیخان، میرزا ابراهیم خان رئیس محاسبات مالیه عربستان که یکى از کارکنان سردار اقدس1 مى‌باشد و میرزا حمادى نوکر - 13
تلگراف ذیل را رمزا به یاور ناصر قلیخان مخابره نمایید که به حکومت بهبهان رسانیده، جواب مطالبه نماید. - 14
محترما خاطر عالى را مستحضر مى‌دارد : در این چند روزه کاندید[ا]هایى که شروع کرده[اند]، از این قرار است: - 16
از قرار معلوم یاور فتحعلیخان رئیس گردان کاشان برخلاف دستور صادره بر علیه اشخاصى که براى نمایندگى کاشان درنظر گرفته شده، اقدام مى‌نماید. - 17
افتخارا در تعقیب رمز 322 معروض مى‌دارد: قبل از وصول و زیارت دستخط رمز مبارک نمره 899، امروز 30 ثور تلگراف مجددى از یاور ناصر قلیخان رسیده که عین آن را ذیلاً به عرض مى‌رساند: - 18
ظاهرا به طور بى‌طرفى دعوت‌نامه[اى] براى تشکیل انجمن نظار فرستاده شد. - 19
گردان کاشان راجع به وضعیت فعلى و جریان امور داخلى محل مزبور را محض استحضار خاطر مبارک تلوا تقدیم مى‌دارد. - 20
عده[اى] از آقایان و تجار و کسبه - 21
بعد از مذاکرات حضورى راجع به تقاضاى عامه اهالى در تفریق این هیئت منتخبه براى انجمن نظارت و تبدیل یک هیئت دیگر که کاملاً معتمد عموم و بى‌طرف و صالح براى چنین مطالبى باشد - 23
حضرت حجه‌الاسلام آقاى حاجى میرزا ابوالقاسم مجتهد کاشانى - 25
دستورات لازمه به رئیس گردان معروض داده شده است. - 27
با نهایت افتخار ذیلاً مفاد تلگراف واصله از رئیس گردان کاشان را به استحضار آن مقام منیع مى‌رساند - 28
تلگراف واصله از قشون کاشان - 29
عین تلگراف رمز واصله از قشون کاشان را ذیلاً به استحضار آن مقام منیع مى‌رساند: - 30
مقام منیع بندگان حضرت اشرف اعظم وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته - 31
با نهایت احترام عین عرض حالى که از طرف عموم آقایان و تجار کاشان به اداره قشونى آنجا داده شده - 32
امیر لشکر جنوب - 33
سواد تلگرافى که از طرف آقایان علماى کاشان به جناب مستطاب حجه‌الاسلام آقاى حاج میرزا ابوالقاسم کاشانى مبنى بر مداخله رئیس قشون آنجا در امر انتخابات مخابره شده است - 34
به طورى که سابقا دستور داده‌ام قدغن دارید قشون1 در انتخابات کاشان مداخلاتى ننماید. - 35
امیر محترم لشکر جنوب، شخصا کشف فرمایند - 36
مقام منیع حضرت اشرف آقاى وزیر جنگ دامت شوکته - 37
1
2
3
...
14
15
16
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.