شهید سید اسدالله لاجوردی

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
پیشینه‌اى از سید اسداله فرزند على اکبر شهرت لاجوردى 10 بهمن 1343 1
صورتجلسه 13 اسفند 1343 2
موضوع: سید اسداله فرزند سید على اکبر شهرت لاجوردى 11 اسفند 1343 3
درباره: سید اسداله لاجوردى فرزند على اکبر 15 اسفند 1343 4
درباره: غیر نظامى سید اسداللّه‌ فرزند سید على اکبر شهرت لاجوردى 15 اسفند 1343 5
موضوع: سید اسداله لاجوردى فرزند سید على اکبر 15 اسفند 1343 6
درباره غیر نظامى سید اسداله فرزند سید على اکبر شهرت لاجوردى 15 اسفند 1343 7
بخش بایگانى 16 اسفند 1343 8
بازجوئى از اسداله لاجوردى - 9
بازجوئى از اسداله لاجوردى 24 اسفند 1343 11
بازجوئى از سید اسداله لاجوردى - 12
بازجوئى از سید اسداللّه‌ لاجوردى - 14
موضوع: خلاصه پرونده اسداللّه‌ لاجوردى - 17
درباره: غیر نظامى سید اسداللّه‌ فرزند شهرت 23 اسفند 1343 18
بازجوئى از: سید اسداله لاجوردى - 19
درباره: سید اسداله فرزند على اکبر شهرت لاجوردى 15 فروردین 1344 21
درباره غیر نظامى سید اله فرزند سید على‌اکبر شهرت لاجوردى 7 فروردین 1344 22
درباره: سیداسداله فرزند سید على اکبر شهرت لاجوردى 15 فروردین 1344 23
ریاست بخش بایگانى 29 فروردین 1344 24
انتقال زندانیان 6 اردیبهشت 1344 25
غیر نظامیان 31 فروردین 1343 26
درباره: هشت نفر زندانیان بشرح زیرین 15 اردیبهشت 1344 28
درباره: غیر نظامى سید اسداله فرزند سید على اکبر شهرت لاجوردى 25 اردیبهشت 1344 29
درباره: سید اسداله فرزند على اکبر شهرت لاجوردى 1 خرداد 1344 30
درباره: سید اسداله فرزند على اکبر شهرت لاجوردى 1 خرداد 1344 31
درباره: زندانیان غیر نظامى 4 خرداد 1344 32
موضوع: سید اسداله فرزند سید على شهرت لاجوردى 10 خرداد 1344 33
درباره: زندانیان غیر نظامى 18 خرداد 1344 36
درباره: غیر نظامیان 25 خرداد 1344 37
درباره: زندانیان غیر نظامى 10 تیر 1344 38
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.