زنان دربار به روایت اسناد ساواک - فریده دیبا

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
دیبا سرکار علیه بانو فریده - 1
پیشکاری علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 28 فروردین 1344 2
پیشکاری علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 16 مرداد 1344 3
پیشکار علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 23 مرداد 1344 4
جناب آقای شاهرخ سرپرست محترم امورمالی دربار شاهنشاهی 3 مهر 1344 5
پیشکاری علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 6 مهر 1344 6
شرکت سهامی سیار 3 خرداد 1346 7
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 12 اردیبهشت 1347 8
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 15 اردیبهشت 1347 9
موضوع: جمعت ملی مبارزه با سرطان بازگشت به شماره 21674 /321 ـ 4 /3 /47 13 خرداد 1347 10
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 3 مهر 1347 15
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی - 16
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی - 17
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 8 مهر 1347 18
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 13 مهر 1347 19
سرکار علیه بانو فریده دیبا 13 مهر 1347 20
سرکار خانم فرنگیس یگانگی 16 مهر 1347 21
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 16 مهر 1347 22
جناب آقای فضل اله نبیل پیشکار علیاحضرت شهبانوی ایران 20 مهر 1347 23
کارخانجات نقره سازی گائتانو ـ بوجاس فاکتور شماره 145 سرکار علیه بانو فریده دیبا قاب عکس نقره تعداد 2 فقره 800 به اندازه 21×31... - 24
صورت سفارشات سرکار علیه خانم فریده دیبا 12 آبان 1347 25
وزارت محترم دربار شاهنشاهی جناب آقای اسداله علم 20 آبان 1347 26
سرکار علیه بانو فریده دیبا 19 شهریور 1347 27
حسابداری محترم دربار شاهنشاهی جناب آقای پزشکان 18 آذر 1347 28
وصول چک مرحمتی 530000 ریال برداشت بابت سفارشات 383992 ریال بقیه که تقدیم حضور مبارک می گردد146008 ریال ... 12 آذر 1347 29
جناب آقای نبیل پیشکار محترم علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 21 اسفند 1347 30
جناب آقای نبیل پیشکار محترم علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 21 اسفند 1347 31
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی 18 فروردین 1348 32
آقای پزشکان ریاست محترم اداره حسابداری کل دربار شاهنشاهی عطف به مرقومه شماره 11974 مورخ 21 /12 /47 18 فروردین 1348 33
مقام وزارت دربار شاهنشاهی 14 اردیبهشت 1348 34
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.