آیت‌الله حاج شیخ جواد فومنی حائری به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه یازده
گزارش استوار منوچهری و پاسبانان شماره 2081 و 1988 18 دی 1332 1
[استشهاد محلی علیه آیه اللّه فومنی] ریاست محترم کلانتری بخش 6 تهران موضوع: فساد بلندگوی شیخ جواد فومنی با... 9 خرداد 1333 2
درباره: شیخ جواد فومنی حائری 9 خرداد 1333 3
[از: فرماندار نظامی تهران] [به:] ریاست کلانتری بخش 6 شماره: 10302 /2 محرمانه فوری قدغن فرمائید آقای شیخ جواد فومنی حائری... 10 خرداد 1333 4
گزارش پاسبان شماره 853 کبیری در ساعت 10 و 30 دقیقه در خیابان خراسان مشغول انجام وظیفه بودم مشاهده شد که شیخ جواد فومنی پیش... 12 خرداد 1333 5
[از: کلانتری بخش 6] [به:] ریاست ستاد فرماندار نظامی تهران و حومه شماره: 231 ریاست ستاد فرماندار نظامی تهران و حومه عطف... 13 خرداد 1333 6
[از: شهربانی کل کشور ـ اداره اطلاعات] [به:] فرمانداری نظامی تهران شماره: 14324 /5 رونوشت گزارش شماره 218 کلانتری بخش 6 جهت... 23 خرداد 1333 7
گزارش شماره: 218 ساعت 21 روز 8 /3 /33 پاسبان شماره 1800 مأمور انتظامی مسجد نو در خیابان خراسان گزارشی تسلیم مبنی بر اینکه شیخ... 10 خرداد 1333 8
[از: شهربانی کل کشور ـ اداره اطلاعات] [به:] تیمسار فرماندار نظامی تهران شماره: 20440 /5 (محرمانه) رونوشت گزارش شماره 326 کلانتری... 10 تیر 1333 9
رونوشت گزارش 326 (6 /4 /33) کلانتری بخش 6 محرمانه ـ مستقیم ـ خیلی فوری محترما بعرض میرساند پاسبان شماره 2312 پاس خیابان خراسان و... - 10
رونوشت گزارش پاسبان شماره 2312 در ساعت 30 /21 روز 4 /4 /33 پاس خیابان خراسان مشغول انجام وظیفه بوده مشاهده شد که شیخ جواد واعظ... 4 تیر 1333 11
رونوشت گزارش در ساعت 21 20 روز 5 /4 /33 اینجانبان بطور مخفیانه به مسجد نو واقع در خیابان خراسان رفته، شیخ جواد واعظ بالای... 5 تیر 1333 12
[از: فرمانداری نظامی تهران] [به:] سرکار سرگرد مولوی شماره: 15656 /2 بفرموده قدغن فرمائید با مراجعه بکلانتری بخش 6 بشیخ جواد... 14 تیر 1333 13
گزارش 29 تیر 1336 14
اطلاعیه 29 تیر 1336 17
محترمابعرض عالی میرساند دیشب در خیابان خراسان کوچه نو جنب مسجد نو منزل آقای شیخ جواد فومنی حائری مجلس روضه بود که در... 2 مرداد 1336 20
اطلاعیه 5 مرداد 1336 22
شماره: 133 ـ ه بعرض عالی میرساند. دیشب در مسجد نو که آقای شیخ محمد جواد فومنی بعادت هر شب شنبه منبر رفته بود و در اطراف... 26 مرداد 1336 24
اطلاعیه 5 مهر 1336 26
شماره: 209 ـ ه امروز ساعت 4 بعدازظهر در خیابان خراسان مسجد نو با آقای شیخ محمدجواد فومنی حائری* که برای ادای نماز قضا به... 4 آبان 1336 27
شماره: 219 ـ ه محترما بعرض عالی میرساند این روزها در اغلب مجامع روحانی در همه جا گله مند از موضوع آمدن علمای لبنان میباشد... 18 آبان 1336 28
گزارش اطلاعات داخلی موضوع: روضه 18 دی 1336 30
درباره مجلس روضه منزل شیخ محمدجواد فومنی حائری 13 اسفند 1336 34
موضوع: منبر آقای شیخ محمدجواد فومنی 12 فروردین 1337 36
[از: شهربانی کل کشور ـ پلیس تهران] شماره: 8321 /3 [به:] تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور محرمانه خیلی فوری رونوشت... 18 مرداد 1337 38
گزارش کلانتری 6 ـ شماره 202 محترما بعرض میرساند ـ طبق اطلاعی که باینجانب رسید آقای شیخ جواد فومنی واعظ مسجد نو واقع در... 11 مرداد 1337 39
گزارش موضوع: درباره نامه شهربانی کل کشور نسبت به شیخ جواد فومنی 25 مرداد 1337 40
گزارش موضوع: درباره منبر دیشب شیخ محمدجواد فومنی 22 مرداد 1337 42
گزارش موضوع: درباره شیخ جواد فومنی 29 آذر 1337 44
در ساعت 10 صبح روز 16 /9 /37 شخصی از بیرون شماره سازمان را گرفت و این اطلاعیه را در اختیار گذاشت او میگفت در خیابان خراسان... 16 آذر 1337 45
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.