شهید حجت‌الاسلام سید علی اندرزگو به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
موضوع : سوء قصد بنخست وزیر (حسنعلی منصور) 1 بهمن 1343 1
گزارش - 2
صورت مجلس 8 بهمن 1343 11
برگ بازجوئی و صورت جلسه بانو مرضیه خواجه محمد علی1 فرزند رضا 8 بهمن 1343 12
برگ بازجوئی و صورتجلسه از سید محمد اندرزو1 8 بهمن 1343 14
اینجانب سید محمد اندرزو فرزند سید اسداله به شناسنامه 34374 صادره بخشط6 تهران متعهد1 و ملتزم میشوم که از این تاریخ تا مدت... 9 بهمن 1343 17
تلگراف رمز 17 بهمن 1343 18
اینجانب سید حسین اندرزو فرزند سید اسداله متولد سال 1306 دارای شناسنامه شماره 34371 صادره 6 طهران شغل کارمندان میدان انبار غله... 17 بهمن 1343 19
ریاست اداره آمار و ثبت احوال تهران خواهشمندست قدغن1 فرمائید یک قطعه عکس2 سید علی اندرزو صاحب شناسنامه شماره 2498... 18 بهمن 1343 20
وزارت کشور شهربانی کل کشور اینجانب رضا خواجه محمدعلی1 فرزند محمدعلی شغل نجار ساکن خیابان فردوس کوچه بازارچه حاجی... - 21
درباره . سید علی اندرزگو یا اندرز فرزند اسداله 20 بهمن 1343 22
بخشنامه1 درباره : سید علی اندرز یا اندرزگو فرزند اسداله 20 بهمن 1343 23
درباره : سید علی اندرزو یا اندرزگو فرزند اسداله 20 بهمن 1343 24
موضوع : سید علی اندرز (یا، اندرزگو) فرزند اسداله 21 بهمن 1343 25
گیرنده : مدیریت کل اداره پنجم فرستنده : اداره کل سوم موضوع : محرمانه یادداشت اداری: با ایفاد یکقطعه عکس پیوست... 21 بهمن 1343 26
بخشنامه 25 بهمن 1343 27
اداره اطّلاعات 28 بهمن 1343 28
درباره : دستگیری سید علی اندرزو یا اندرزگو 28 بهمن 1343 29
درباره : دستگیری و اعزام سید علی اندرز یا اندرزگو فرزند اسداله 29 بهمن 1343 30
گیرنده : ریاست اداره دوّم عملیات و بررسی فرستنده : 302 دستور فرمائید با مراجعه بسوابق و پرونده های مربوطه تعیین و... 12 اسفند 1343 31
ردیف نام و نشان 1ـ محمد بخارائی 2ـ مرتضی نیک نژاد 3ـ رضا صفار هرندی 4ـ صادق امانی 5ـ هاشم امانی 6ـ سید علی اندرزو 7ـ ... - 32
نخست وزیری سازمان اطلاعات و امنیت کشور محترما سوابق هیجده نفر افراد مشروحه در لیست پیوست نامه صادره از حوزه مدیریت... 13 اسفند 1343 34
درباره : غیر نظامیان 7 فروردین 1344 38
شهربانی کل اداره اطلاعات دائره عملیات محترما بعرض میرساند ضمن رسیدگی بپرونده سوءقصد نسبت به مرحوم منصور نخست وزیر... 7 فروردین 1344 39
درباره غیر نظامیان 1ـ سید علی اندرزگو 2ـ یزدی زاده متهمان بشرکت در توطئه قتل نخست وزیر فقید بمنظور بهمزدن اساس حکومت 31 فروردین 1344 40
درباره : سید علی اندرزو یا اندرزگو فرزند اسداله و حسن یزدی زاده1 بازگشت بشماره 52463 /38091 /11 /7-31 /1 /44 4 اردیبهشت 1344 41
درباره : 1ـ سید علی اندرزگو 2ـ یزدی زاده 12 خرداد 1344 42
موضوع : تقدیم عریضه دو نفر زندانی1 16 اردیبهشت 1344 43
وزارت کشور شهربانی کل کشور گزارش اینجانب سید اسداللّه فرزند سید حسین شهرت اندرزو شغل خورده [خرده ]فروش در میدان... 26 اردیبهشت 1344 45
درباره سید علی اندرزو و حسن یزدی زاده بازگشت بشماره 4 /1-12/-458-4 /2 /44 26 اردیبهشت 1344 46
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.