مطبوعات عصر پهلوی - روزنامه آیندگان به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
دربار شاهنشاهی1 اداره کل اطلاعات و مطبوعات نام خانوادگی کامکار نام فریده نوع کار صاحب... - 1
ریاست اداره بایگانی - 2
نمونه شماره 1 (برگ مشخصات) 1ـ مشخصات : نام فریده نام خانوادگی کامکار شاهرودی نام پدر محمدصادق محل الصاق عکس نام مادر... - 3
شماره : 457/ ط م / 768 / م ر سازمان اطلاعات و امنیت کشور یک نسخه پرسشنامه که از طرف بانو فریده کامکار شاهرودی ساکن... 7 خرداد 1346 5
از : اداره کل سوم به : مدیریت کل اداره نهم شماره : 4 نام و نام خانوادگی (کامل) : بانو فریده کامکار شاهرودی تابعیت : ایران... 8 خرداد 1346 6
گزارش 11 خرداد 1346 7
گزارش 14 خرداد 1346 8
درباره : روزنامه بازگشت به شماره 457/ ط م / 768 / م ر - 7 /3 /46 25 تیر 1346 9
موضوع : شرکت مطبوعاتی (آیندگان) 31 تیر 1346 10
بانو فریده کامکار شاهرودی 2 مرداد 1346 18
گزارش 12 مرداد 1346 19
موضوع : روزنامه آیندگان 17 مرداد 1346 22
روزنامه آیندگان از هم اکنون اطلاعات را تهدید می کند 11 مهر 1346 27
جناب آقای منصور وزیر محترم اطلاعات گزارش : به عرض می رسد : در تاریخ 2 /5 /46 امتیاز روزنامه آیندگان صادر و کار تهیه مقدمات... - 29
موضوع : اظهارات آقای مئیر1 عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران 12 مهر 1346 33
موضوع : خرید یک دستگاه رتاتیو از سرمایه داران اسرائیل وسیله داریوش همایون 17 آبان 1346 34
موضوع : جلسه احتفال تبلیغ1 8 آذر 1346 35
از : مرکز به : کلیه ساواکها شماره : 8839 /325 دستور فرمائید میزان ورود و فروش و علاقمندی هر یک از طبقات مختلف مردم آن منطقه را... 29 آذر 1346 37
از : مرکز به : ساواک خوزستان شماره : 8841 /325 دستور فرمائید به نحو مقتضی در جراید محلی نسبت به انعکاس وصیت نامه مارشال عامر... 29 آذر 1346 38
موضوع : کشف کننده 500عطف : 8839 /325 ـ 29 /9 /46 4 دی 1346 39
درباره : روزنامه آیندگان 4 دی 1346 40
درباره : روزنامه آیندگان 4 دی 1346 41
درباره : روزنامه آیندگان عطف به : 8839 /325 ـ 29 /3 /46 4 دی 1346 42
درباره : روزنامه آیندگان عطف به : 8839 /325 ـ 29 /9 /46 5 دی 1346 43
درباره : روزنامه آیندگان پیرو شماره : 5743/ه ـ 4 /10 /46 6 دی 1346 44
درباره : روزنامه آیندگان عطف به : 8839 /325 ـ 29 /3 /46 6 دی 1346 45
درباره : روزنامه آیندگان بازگشت به : 8839 /325 ـ 29 /9 /46 7 دی 1346 46
درباره : روزنامه آیندگان عطف به : 8839 /325 ـ 29 /9 /46 7 دی 1346 47
تیمسار ریاست معظم سازمان اطلاعات و امنیت کشور برحسب وظیفه و مسئولیتی که در مورد روزنامه آیندگان به فرموده... - 49
درباره : روزنامه آیندگان 10 دی 1346 52
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.