آیت‌الله شیخ بهاءالدین محلاتی به روایت اسناد ساواک - جلد اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
درباره : گزارش آقای عبداله محمدنیا 4 شهریور 1337 1
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رونوشت تیمسار ریاست ستاد ارتش - 2
[از: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور] [به:] ریاست سازمان اطلاعات و امنیت فارس شماره : 17218 گزارش رسیده حاکیست که اخیرا... 16 شهریور 1337 3
موضوع : آقای شیخ بهاءالدین محلاتی شماره عطف : 17218/ الف 3 ـ 6 /6 /37 22 آذر 1337 4
1ـ نام : شیخ بهاءالدین 2ـ شهرت ـ لقب : محلاتی 3ـ نام و شهرت پدر : شیخ جعفر محلاتی1 4ـ نام مادر :.... 5ـ تاریخ تولد یا سن با ذکر محل... - 5
موضوع : اشخاصی که در زلزله لار فعالیت نموده اند 6 تیر 1339 8
گیرنده : ساواک فارس (شیراز) فرستنده : اداره کل سوم شماره 1244/ 233 یک نسخه فتوکپی نامه واصله1 درباره اقدامات و فعالیت های... 8 فروردین 1341 9
موضوع : آقای شیخ بهاءالدین محلاتی و سایرین 9 اسفند 1340 10
موضوع : تحریکات آقای شیخ بهاءالدین محلاتی 9 فروردین 1341 11
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی 26 فروردین 1341 12
گزارش - 13
اطلاعیه 29 آبان 1341 15
از : شیراز به : تهران شماره : 9214 طبق اطلاع واصله برای تکفیر آقای ناصرالاسلام واعظ معروف که در جریانات اخیر اصلاحات ارضی... 23 بهمن 1341 16
از : شیراز به : تهران شماره : 9289 شماره عطفی 7221 ـ 24 /11 /41 از انتشار آن جلوگیری شده و تصور نمی رود اصولاً منتشر شود ضمنا... 25 بهمن 1341 17
تلگرافات وارده 15 اسفند 1341 18
موضوع : فعالیت روحانیون 9 فروردین 1342 19
موضوع : بهاءالدین شهرت محلاتی فرزند محمدجعفر 16 خرداد 1342 21
از : بازپرسی 2 لشگر گارد به : ریاست زندان پادگان عشرت آباد شماره : 560 طبق تقاضای شماره 10663 /313 ـ 16 /3 /42 سازمان اطلاعات و... 16 خرداد 1342 22
قرار بازداشت موقت 16 خرداد 1341 23
اطلاعیه موضوع : تقاضای آیت الله محلاتی 17 خرداد 1342 24
موضوع : بهاءالدین محلاتی فرزند محمدجعفر شماره عطف : 560 ـ 16 /3 /24 لشگر 2 گارد 20 خرداد 1342 25
س ـ هویت کامل خود را بیان نمایید. ج ـ اسم بهاءالدین فرزند محمدجعفر شهرت محلاتی شماره شناسنامه 886 صادره از نجف متولد 1314 قمری... - 26
گزارش موضوع : بهاءالدین محلاتی فرزند محمدجعفر 20 خرداد 1342 30
شماره رأی : 646 جلسه اداری دادگاه عادی به استناد مدلول ماده 166 قانون دادرسی و کیفر ارتش ساعت ده و نیم روز 21 /3 /42 به ریاست... 21 خرداد 1342 33
موضوع : بهاءالدین محلاتی فرزند محمدجعفر شماره عطف : 560 ـ 16 /3 /24 1 تیر 1342 34
ریاست زندان قزل قلعه 1 تیر 1342 35
درباره : غیرنظامی بهاءالدین فرزند محمدجعفر شهرت محلاتی 8 تیر 1342 37
صورت جلسه 18 تیر 1342 38
(حضرت آقای بهاءالدین محلاتی) - 40
(حضرت آقای بهاءالدین محلاتی) - 40
1
2
3
...
11
12
13
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.