گفت و شنود، جلد اول - شنود مکالمات شهید آیت‌الله محمد صدوقی

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 11 /5 /37 تا ساعت 0700 پنجشنبه 12 /5 /37 11 مرداد 1357 166
مکالمات سوژه از ساعت 0700 پنجشنبه 12 /5 /37 تا ساعت 1430 جمعه 13 /5 /37 12 مرداد 1357 171
مکالمات سوژه از ساعت 1430 روز جمعه 13 /5 /37 تا ساعت 0700 یکشنبه 15 /5 /37 13 مرداد 1357 180
مکالمات سوژه از ساعت 0700 یکشنبه 15 /5 /37 تا ساعت 1300 همان روز1 15 مرداد 1357 184
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 16 /5 /37 تا ساعت 0700 سه شنبه 17 /5 /37 16 مرداد 1357 185
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 17 /5 /37 تا ساعت 1225 پنجشنبه 19 /5 /37 17 مرداد 1357 186
مکالمات سوژه از ساعت 1400 پنجشنبه 19 /5 /37 تا ساعت 0700 شنبه 21 /5 /37 19 مرداد 1357 188
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه 21 /5 /37 تا ساعت 0700 یکشنبه 22 /5 /37 21 مرداد 1357 196
مکالمات سوژه از ساعت 0700 یکشنبه 22 /5 /37 تا ساعت 0700 دوشنبه 23 /5 /37 22 مرداد 1357 201
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 23 /5 /37 تا ساعت 0700 سه شنبه 24 /5 /37 23 مرداد 1357 206
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 24 /5 /37 تا ساعت 0700 چهارشنبه 25 /5 /37 24 مرداد 1357 212
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 25 /5 /37 تا ساعت 0700 پنجشنبه 26 /5 /37 25 مرداد 1357 214
مکالمات سوژه از ساعت 1800 پنجشنبه تاریخ 26 /5 /37 تا ساعت 0700 شنبه 28 /5 /37 26 مرداد 1357 219
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه28 /5 /37 تا ساعت 0700 یکشنبه 29 /5 /37 28 مرداد 1357 229
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 30 /5 /37 تا ساعت 1345 همان روز 30 مرداد 1357 232
مکالمات سوژه از ساعت 1045 سه شنبه 31 /5 /37 تا ساعت 0700 چهارشنبه 1 /6 /37 31 مرداد 1357 236
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 1 /6 /37 تا ساعت 0700 پنجشنبه 2 /6 /37 1 شهریور 1357 238
مکالمات سوژه از ساعت 0700 پنج شنبه 2 /6 /37 تا ساعت 1200 همان روز 2 شهریور 1357 243
مکالمات سوژه تا ساعت 0700 شنبه 18 /6 /57 18 شهریور 1357 245
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه 18 /6 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 19 /6 /37 18 شهریور 1357 246
مکالمات سوژه از ساعت 700 یکشنبه تاریخ 19 /6 /37 تا ساعت 0700 دوشنبه 20 /6 /37 19 شهریور 1357 261
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 20 /6 /57 تا ساعت 0700 سه شنبه 21 /6 /57 20 شهریور 1357 268
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 21 /6 /57 تا ساعت 0700 چهارشنبه 22 /6 /57 21 شهریور 1357 270
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 22 /6 /57 تا ساعت 0700 پنجشنبه 23 /6 /57 22 شهریور 1357 271
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 28 /6 /57 تا 0700 چهارشنبه 29 /6 /57 28 شهریور 1357 277
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 29 /6 /57 تا ساعت 0700 پنجشنبه 30 /6 /57 29 شهریور 1357 283
مکالمات سوژه از ساعت 1345 پنجشنبه 30 /6 /57 تا ساعت 0700 شنبه 1 /7 /57 30 شهریور 1357 285
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه 1 /7 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 2 /7 /57 1 مهر 1357 286
مکالمات سوژه از ساعت 0700 یکشنبه 2 /7 /57 تا ساعت 0700 دوشنبه 3 /7 /57 2 مهر 1357 291
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 3 /7 /57 تا ساعت 0700 سه شنبه 4 /7 /57 3 مهر 1357 314
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.