قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 9

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
گزارش ویژه درباره: بررسی حوادث اخیر 20 خرداد 1342 3
موضوع : دستگیری تبعه لبنان 11 خرداد 1342 21
موضوع : اجتماع هیئت های محلی در مقابل مسجد حاج ابوالفتح 11 خرداد 1342 23
موضوع : فعالیت روحانیون و مخالفین دولت در روز عاشورا 11 خرداد 1342 24
موضوع : احتمال تظاهرات شدید در روز عاشورا 11 خرداد 1342 25
موضوع : حرکت دستجات عزارداری در روز عاشورا 12 خرداد 1342 25
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره کل سوم ساعت : 15 /10 ساعت 10 /9 دستجات بازار شروع به حرکت نمودند جمعیت زیاد است وضع کاملاً... 12 خرداد 1342 26
موضوع : بازار 12 خرداد 1342 26
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره کل سوم به قرار اطلاع تلفنی از قم تا ساعت 40 /10 دقیقه وضع قم عادی است و آرام ولی جمعیت... 12 خرداد 1342 26
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره کل سوم ساعت 1055 به قرار اطلاع عده ای در مسجد حاج ابوالفتح که در میان آنها افرادی... 12 خرداد 1342 27
گوینده : مأمور ویژه 13 خرداد 1342 27
گوینده : مأمور ویژه گیرنده : اداره یکم کل سومساعت 15 /9 جمعیت مسجد حاج ابوالفتح در داخل و خارج و میدان شاه در حدود 5 هزار نفر... 13 خرداد 1342 27
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم کل سوم پیرو شماره 1 این عده هم اکنون از مسجد خارج شدند مسیر متعاقبا اطلاع داده... 13 خرداد 1342 27
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم ساعت 20 /12 دسته سینه زن جوانان فرش فروش نوحه زیر را می خوانند هم اکنون در... 12 خرداد 1342 28
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره کل سوم ساعت 10 /12 پیرو شماره 7 دسته مزبور به نام دسته فاطمیه می باشند. ساواک... 12 خرداد 1342 28
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات ساعت 25 /12 پیرو اطلاعیه شماره 8 در جلوی دسته بنی فاطمه آقای فلسفی در... 12 اردیبهشت 1342 28
گوینده : ساواک تهران گیرنده، اداره یکم پیرو 10 پس از خروج دسته از بازار در حدود 20 نفر فلسفی را روی دست بلند کرده به طرف ماشین... 12 خرداد 1342 28
موضوع : مساجد و تکایا 12 خرداد 1342 29
موضوع : مساجد و تکایا 12 خرداد 1342 30
موضوع : اظهارات حسین مجاهد 13 خرداد 1342 31
سخنرانی جلوی دانشگاه درباره انزجار از عمال اسرائیل در ایران ـ ابراز تنفر از موضوع مدرسه فیضیه ـ حمایت از آقای آیت الله... 13 خرداد 1342 31
گوینده : سعدی ـ روشن ـ مسعود ـ مأمورین ویژه داده اند ـ جمعی گیرنده : نادری در این دسته که از میدان شاه حرکت کرده تراکت های... 13 خرداد 1342 32
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم کل سومساعت 17 /9 تعدادی در حدود 300 نفر در مسجد شاه جمع شده اند از همان دسته خمینی می... 13 خرداد 1342 32
موضوع : اجتماع عزاداران عاشورا در میدان مخبرالدوله 13 خرداد 1342 33
موضوع : حرکت دسته عزاداران مسجد حاج ابوالفتح 13 خرداد 1342 33
موضوع : عاشورا 13 خرداد 1342 34
موضوع : عاشورا 13 خرداد 1342 34
موضوع : عاشورا 13 خرداد 1342 35
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم کل سوم پیرو شماره 9 دسته ای که از مسجد حاج ابوالفتح حرکت کرده بود در خیابان شاه... 13 خرداد 1342 35
موضوع : عاشورا 13 خرداد 1342 35
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.