شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه سه
از تهران ـ به بندرعباس شهربانی 1059 /6039 طبق نامه 33856 اداره زندان بازداشت طیب حاج رضایی فرزند حسین علی به موجب نامه 2521 ـ 5 /6 /23... - 1
رونوشت از دفتر وقایع نگهبانی مربوط به اغتشاش زندان در سال 24 از ورقه 3 - 2
شهربانی کل کشور شهربانی شماره 5120 تقی خنازیری زندان مؤبد طیب حاجی رضایی1 محکوم به یک سال دو فقره پرونده دیگر به اتهام... - 4
شماره : 29476 شهربانی بندرعباس طیب حاجی رضایی فرزند حسین علی زندانی شماره 3589 ـ 15565 به موجب نامه شماره 2521 ـ 5 /6 /22 فرمانداری... 12 آذر 1323 5
از تهران - به بندر عباس شهربانی 564 چون طیب حاج رضایی تحت پیگرد فرماندار نظامی می باشد و نیز از طرف کمیسیون یک سال محکومیت... - 6
رونوشت تلگراف مرکز شهربانی بندرعباس به موجب 220 ـ 6 /7 /23 دادگاه تجدید نظر نظامی طیب زندانی شماره 15565 پسر حسین علی که در آن... 6 مهر 1323 7
شماره : 1019 /4643 فرماندهی ژاندارمری بندرعباس به موجب امریه تلگرافی شماره 35647 ـ 3 /8 /24 شهربانی کل کشور طیب حاجی رضایی فرزند... 5 آبان 1324 8
شماره : 1017 /4630 تهران شهربانی کشور 35647 ـ 2 /8 /24 طیب حاجی رضایی فرزند حسین علی زندانی شماره 15565 به گردان ژاندارمری بندرعباس... 7 آبان 1324 9
شماره : 1032 /4686 شهربانی کل کشور - اداره آگاهی عطف به امریه شماره 10245 ـ 14 /7 /24 طیب حاجی رضایی فرزند حسین علی زندانی شماره 15565... 19 آبان 1324 10
شماره : 2 /8 /24 ریاست زندان شهربانی دستور فرمائید غیرنظامی طیب1 فرزند حسین علی شهرت حاج رضایی را طبق ماده 5 حکومت نظامی... 10 اسفند 1331 11
ساعت 30 /2 صبح طبق نامه شماره 8820 ـ 10 /12 /31 طیب فرزند حسین علی شهرت حاج رضایی تحویل نگهبانی آگاهی گردید که فردا صبح تکلیف او را... 11 اسفند 1331 12
شماره : 8820 ریاست زندان آگاهی دستور نمایند غیر نظامی طیب - حسین علی - حاج رضایی را که طبق ماده 5 حکومت نظامی بایستی... 10 اردیبهشت 1331 13
شماره : 63186 فرمانداری نظامی تهران عطف شماره 8820 - 10 /12 /31 طیب حاجی رضایی فرزند حسینعلی زندانی شماره 3193 تحویل زندان شده... 17 اسفند 1331 14
جناب ریاست محترم فرمانداری نظامی تهران محترما معروض می دارد در مورد اتهام وارده و تشکیل پرونده به نام ماده 5 طی نامه... - 15
شماره : 4030 /1 فرمانداری محترم نظامی شهرستان تهران محترما به عرض می رساند متأسفانه از بدو بروز حوادث اخیر اینجانب طیب حاج... 19 خرداد 1332 17
سرکار سرگرد معصومی بازپرس دادسرای نظامی قدغن و تعیین و اعلام دارند آیا اشخاص مشروحه زیر جزو اخلال گران روز 9 اسفند می... - 18
ریاست زندان شهربانی دستور داده شد که سرگرد معصومی تحقیقات لازم را از اشخاص نامبرده زیر که طبق ماده 5 حکومت نظامی... 26 اسفند 1331 19
ریاست زندان شهربانی طیب حاج رضایی به موجب وکالت نامه رسمی شماره 32040 آقایان علی اکبر طه و سید جلیل محسنین وکلاء پایه 1... 16 فروردین 1332 21
فرماندار نظامی محترما بعرض می رساند اینجانبان امضاءکنندگان زیر در زندان موقت به جرم شاه دوستی زندانی می باشیم و جرم ما... 29 اسفند 1331 22
از زندان موقت شهربانی فرماندار محترم نظامی شهرستان تهران محترما معروض می شود چنانچه به استحضار عالی رسیده از تاریخ... 7 فروردین 1332 23
شماره : 199 فرمانداری نظامی تهران عطف به نامه شماره 762/ز 11 /1 /32 اداره زندان در مورد معاینه زندانیان اشعار می دارد. پنج نفر... 17 فروردین 1332 23
مقام عالی فرماندار نظامی تهران و حومه محترما معروض می دارد اینجانب طیب حاجی محمدرضایی فرزند حسین علی که دو سه شب قبل از... 15 فروردین 1332 24
ریاست زندان شهربانی قدغن فرمائید تعیین نمایند علت انتقال طیب فرزند حسین علی شهرت حاج رضایی از زندان موقت به زندان... 16 فروردین 1332 25
دادسرای نظامی عین عرض حال اتحادیه کارگران صنف میادین میوه و تره بار و خشگبار تهران که در مورد طیب حاج رضایی به عنوان... 16 فروردین 1332 26
رونوشت نامه شماره 89 ـ بازپرسی شعبه 13 دادسرای تهران اداره زندان دستور فرمایید چنانچه طیب زندانی است با مراقبت کامل پس... 18 فروردین 1332 27
شماره : 610 عینا به اداره پزشگ قانونی مراجعه می شود قدغن فرمائید ضمن اعاده عین مرجوعه نظریه اعلام دارند. از طرف فرماندار... 18 فروردین 1332 28
تیمسار معظم فرماندار نظامی تهران محترما بعرض می رساند نظر به اینکه این جانب طیب حاجی رضایی از مدتها قبل مبتلا به... 18 فروردین 1332 29
شماره : 30 / ب فرمانداری نظامی تهران طیب حاجی رضایی به موجب تلگراف شهری تقدیمی به جناب آقای نخست وزیر تقاضای استخلاص خود... 10 اردیبهشت 1332 30
ریاست دادگاه تجدید نظر فرمانداری نظامی اینک که پرونده سه نفرمتهمین نامبرده زیر طی شماره 1197 ـ 1 /2 /32 به منظور رسیدگی به آن... 2 اردیبهشت 1332 31
شماره : 1809 فرمانداری نظامی شهرستان تهران بازگشت به شماره 1848 ـ 14 /2 /32 طیب حاجی رضایی به اتهام اخلال نظم در تاریخ 9 /12 /31 تحت... 16 اردیبهشت 1332 32
1
2
3
...
5
6
7
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.