شهید حاج مهدی عراقی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
گزارش 1 26 خرداد 1330 1
گزارش 26 خرداد 1330 3
گزارش 1 26 خرداد 1330 5
گزارش 27 خرداد 1330 7
گزارش 9 تیر 1330 8
گزارش 11 تیر 1330 10
گزارش 21 تیر 1330 11
گزارش 9 مرداد 1330 13
گزارش 26 مرداد 1330 14
گزارش 5 شهریور 1330 16
وزارت کشور شهربانی کل کشور شماره: 6632 خیلی خیلی فوری ریاست محترم کارآگاهی شب گذشته عده ای از فداییان اسلام به مطبعه... 8 شهریور 1330 17
گزارش 19 دی 1330 18
برگ بازجویی : از محمد تقی شهرت طهماسبیان فرزند مرحوم ابراهیم 7 آذر 19
وزارت کشور شهربانی کل کشور اداره اطلاعات دایره بازپرسی شعبه بازجوئی گزارش محترما بعرض می رساند بفرموده از... 7 آذر 1334 22
گزارش - 23
شماره : 6572/ م /... بازداشتگاه کاخ دادگستری چون وجه الضمان صادره درباره محمد مهدی عراقی بازداشتی شماره12 /2 /3512 تودیـع شده... 6 اردیبهشت 1335 24
شماره : 36860 /12 ج تیمسار ریاست اداره پلیس تهران خواهشمند است دستور فرمائید محمد مهدی حاج ابراهیم عراقی فرزند غلامعلی 26... 24 بهمن 1336 25
شماره : 2048 /45 ریاست اداره زندان عطف بشماره 1952 /12 ج ـ 28 /1 /27 متهم با قید تودیع وجه الضمان آزاد است و در فرح آباد کارخانه آجر... 20 شهریور 1337 26
خیلی فوری از : [ساواک] تهران1 به : [ساواک] قزوین شماره : 107 شماره های عطفی پیرو 11 /1 /421180 بنز کرایه شماره 177622 با یک تعداد... 11 فروردین 1342 27
درباره : صدور قرار لازم درباره اشخاص مشروحه زیر 11 فروردین 1342 28
درباره : ارسال پرونده 11 فروردین 1342 31
بازجوئی از آقای محمد مهدی حاجی ابراهیم عراقی 11 فروردین 1342 32
مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود خواهشمند است استعلامیه زیر را تکمیل نموده و عینا اعاده فرمایند محل مهر و... 11 فروردین 1342 35
موضوع : دستگیری اشخاص مشروحه زیر 12 فروردین 1342 38
موضوع : چهار نفر اشخاص مشروحه زیر پیرو 337/ ق ز ـ 12 /1 /42 12 فروردین 1342 40
موضوع : 1ـ رسول مؤمنی فرزند سید علی 2ـ محمد صدر اصفهانی فرزند علی 3ـ احمد طاهباز فرزند هاشم 4ـ محمد مهدی حاج ابراهیم عراقی فرزند غلامعلی 12 فروردین 1342 41
موضوع : عکس چهار نفر اشخاص مشروحه زیر 14 فروردین 1342 42
موضوع : تعیین اعلام سوابق چهار نفر متهمین 20 فروردین 1342 43
موضوع : سرانجام کار متهمین مشروحه زیر 29 اردیبهشت 1342 44
گیرنده : ریاست ساواک قزوین1 شماره : 3930/ س ت عطف 12 /1 /42337/ ق ز دستور فرمائید دو نسخه بیوگرافی ملصق بعکس هر یک از چهار... 5 خرداد 1342 45
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.