حجت‌الاسلام حاج سید علی اکبر ابوترابی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
درباره : سید علی اکبر فرزند سیدعباس شهرت ابوترابی متهم به اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت 27 مهر 1349 99
درباره : اعزام زندانی مشروحه 28 مهر 1349 100
اخطار به متهم جهت تعیین وکیل مدافع 29 مهر 1349 101
از : قم به : کل سوم 316 شماره : 3272 /21 عطف 3368 /316 ـ 28 /7 وصول 1650 کشف 1655 مقرر فرمائید به شماره 3268 /21 ـ 28 /7 /49 مراجعه نمایند. مهران1... 29 مهر 1349 102
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس 5 آبان 1349 103
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر شماره 3 تهران 5 آبان 1349 104
درباره : اعزام زندانی مشروحه زیر 6 آبان 1349 105
درباره : اعزام زندانی مشروحه زیر 10 آبان 1349 106
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد عطف 3268 /21 ـ 28 /7 /49 11 آبان 1349 107
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد عطف 3545 /316 ـ 11 /8 /49 18 آبان 1349 108
صورتجلسه مقدماتی دادگاه تجدیدنظر شماره 3 تهران 20 آبان 1349 109
درباره : اعزام زندانی مشروحه زیر 20 آبان 1349 110
دادگاه تجدیدنظر شماره 3 اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی به ریاست سرهنگ ستاد حمید آذرنوش و کارمندی افسران زیر: 1ـ... 23 آبان 1349 111
با توجه به مفاد اعلامیه ارتکاب بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است و با اینکه فردی عالم می باشد در خور هیچ گونه ارفاقی... 23 آبان 1349 113
موضوع : اقدام علیه امنیت داخلی مملکت (تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی وسیله اوراق مضره) 23 آبان 1349 115
نظریه اینجانب سرهنگ حمید آذرنوش درباره پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر فرزند سید عباس شهرت ابوترابی فرد متهم به... 23 آبان 1349 117
نظریه اینجانب سرهنگ 2 پیاده سیروس مظفری درباره پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر فرزند سید عباس شهرت ابوترابی فرد... 23 آبان 1349 118
نظریه اینجانب سرگرد قضایی محسن زعفرانچی درباره پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر فرزند سید عباس شهرت ابوترابی فرد... 23 آبان 1349 119
نظریه اینجانب سرگرد قضایی اسد آریابرزین درباره پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر فرزند سید عباس شهرت ابوترابی فرد... 23 آبان 1349 120
نظریه اینجانب سرگرد قضایی علی مهدی پور درباره پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر فرزند سید عباس شهرت ابوترابی فرد متهم... 23 آبان 1349 121
موضوع : پرونده اتهامی : غیرارتشی سیدعلی اکبر فرزند سیدعباس. شهرت ابوترابی متهم به اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت بازگشت به شماره 3ـ1777ـ66ـ401 ـ 27 /7 /49 26 آبان 1349 122
موضوع : اقدام بر علیه امنیت مملکت 1 آذر 1349 123
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران - 124
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران 4 آذر 1349 125
موضوع : اقدام بر علیه امنیت مملکت 17 آذر 1349 126
پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس متهم به اقدام علیه امنیت مملکت پیرو شماره 1777ـ66 ـ 401 ـ 20 /8 /49 دادگاه تجدیدنظر شماره 3 تهران 18 آذر 1349 127
پرونده اتهامی غیرارتشی سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس متهم به اقدام برعلیه امنیت مملکت 18 آذر 1349 128
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی شغل طلبه 12 دی 1349 130
موضوع : ارسال سجل کیفری سید علی اکبر ابوترابی 17 دی 1349 131
شماره : 3312 نام سید علی اکبر نام خانوادگی ابوترابی فرزند عباس زندانی 665 توقیفی 2 /1777 /66 /401 ـ 9 /6 /49 شعبه نظامی که به اتهام ... 4 بهمن 1349 132
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.