قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 5

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان 16 فروردین 1343 1
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک مدیریت کل اداره سوم فرستنده : ساواک تهران شماره : 591 /20 الف در ساعت 2200 روز 15 /1 /43 آقای خمینی به... 16 فروردین 1343 2
شماره : 32 /5 تهران شهربانی، اداره اطلاعات چون صبح امروز شایع شده که آقای خمینی آزاد و به قم آمده و کسبه بازار با نصب پرچم... 16 فروردین 1343 3
موضوع : آقای خمینی 16 فروردین 1343 4
شهربانی کل کشور ـ اداره اطلاعات ساعت 14 روز 16 /1 /43 در شهر شایع شد آیت الله خمینی آزاد شده به همین جهت اغلب پیشه وران با نصب... - 5
از : اصفهان شماره : 131 ساواک پیرو 128 ـ 16 /1 /43 بمناسبت مراجعت خمینی به قم کسبه بازار اصفهان چراغ های برق خود را روشن و پرچم... 16 فروردین 1343 6
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک مدیریت کل اداره سوم فرستنده : ساواک تهران شماره : 622 /20 الف شماره عطف : 613 /20 الف آقای نجفی در... 16 فروردین 1343 7
شماره : 43ـ321 /10/ ه برگ رونوشت صورت جلسه کمیته امنیت استان به انضمام یک نسخه صورت اسامی وعاظ و روحانیون پیوست تقدیم می... 16 فروردین 1343 8
صورتجلسه - 10
موضوع : صورت مجلس 18 فروردین 1343 12
صورت مجلس - 13
صورت جلسه - 14
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم فرستنده : ساواک کرمان شماره : 463 /8 الف شماره پیرو : 287 ـ 20 /1 /43 یکبرگ صورت جلسه مورد نظر به... 31 فروردین 1343 16
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک مدیریت کل اداره سوم شماره : 13 /6 /20الف شماره عطف : 591 /20 الف جمعیت مراجعین رو به کاهش و در حال... 16 فروردین 1343 17
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک مدیریت کل اداره سوم فرستنده :ساواک تهران شماره : 429 /20 الف شماره عطف 428 /20 الف ـ 16 /1 /43 تا ساعت 1645... 16 فروردین 1343 18
موضوع : تصمیم کسبه بازار 16 فروردین 1343 19
از : قم شماره : 109 جناب آقای نخست وزیر تا ساعت 00 09 روز جاری وضع کاملاً عادی ملاقات کنندگان از آقای خمینی حداکثر در حدود... 17 فروردین 1343 20
از : قم شماره : 109 جناب آقای نخست وزیر ـ تیمسار ریاست ساواک پیرو 108 /17 /1 /43 بعدازظهر روز جاری در حدود 300 نفر از آقای خمینی... 17 فروردین 1343 21
موضوع : درباره آزادی آیت الله خمینی 17 فروردین 1343 22
سرکار سرهنگ افضلی1 در ساعت 20 11 روز جاری تلفنی اطلاع دادند که پرچم هایی بطور بسیار معدود در بازار تهران نصب گردیده ولی... - 23
گیرنده : ریاست ساواک استان تهران فرستنده : ساواک قزوین شماره : 234 / ق ز تیمسار ریاست ساواک مدیریت کل اداره سوم ساواک قزوین... 17 فروردین 1343 24
شماره : 41 /5 تهران ـ شهربانی اداره اطلاعات پیرو 32 /5 ـ 16 /1 /43 از ساعت 7 صبح روز جاری عده از روحانیون کاشان به علت مراجعت آیت... 17 فروردین 1343 25
جناب آقای نخست وزیر 18 فروردین 1343 26
موضوع : مسافرت مردم از تهران به قم برای دیدن آقای خمینی 18 فروردین 1343 27
موضوع : فعالیت بارفروشان میادین 18 فروردین 1343 28
موضوع : چراغانی 18 فروردین 1343 29
موضوع : شایعات 18 فروردین 1343 30
از : استانداری کردستان به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان کردستان شماره : 101 /4 طبق امریه تلگرافی جناب آقای نخست... 18 فروردین 1343 31
از : استانداری کردستان به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان کردستان شماره : 101 /4 طبق امریه تلگرافی جناب آقای نخست... 18 فروردین 1343 31
موضوع : ملاقات بازاریها با آقای خمینی 19 فروردین 1343 32
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.